Terkelsen A/S, Langeskov: Etablering af plads til håndtering af jern- og metalskrot med henblik på genanvendelse

10-08-2010

Miljøcenter Odense har afgjort at virksomheden ikke er VVM-pligtig og meddelelse af tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde. Klagefrist: 7. september 2010.

Etablering af plads til håndtering af jern- og metalskrot med henblik på genanvendelse - Terkelsen A/S, Langeskov

Afgørelse om at virksomheden ikke er VVM-pligtig og meddelelse af tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde.

Miljøcenter Odense har den 4. september 2009 modtaget en anmeldelse fra Terkelsen A/S via Kerteminde kommune om etablering af genvindingsindustri på Bjergtoften 6, 5550 Langeskov.

Miljøcenter Odense har afgjort, at etableringen af genvindingsindustri omfattende anlæg til modtagelse, neddeling, sortering, oplagring og afsendelse af primært jern- og metalskrot ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet (bekendtgørelse nr. 1335 af 06.12.06, § 3, stk.2).

Desuden har Miljøcenter Odense truffet afgørelse om, at Terkelsen A/S kan påbegynde bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med etableringen af pladsen, før der er givet en miljøgodkendelse til virksomheden.

Anmeldelsen og afgørelserne kan ses herunder eller fås ved henvendelse til Miljøcenter Odense på tlf. 7254 4500 eller .  Andre spørgsmål eller bemærkninger til etableringen af virksomheden er ligeledes velkomne enten telefonisk eller på mail’en.

Klagevejledning
Afgørelsen om ikke VVM-pligt kan påklages til Naturklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 og 59.

Klagefristen er 4 uger fra i dag. Klage skal sendes direkte til Naturklagenæv-net, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller som e-post til . Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelse af klagen sende en opkrævning til klageren på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke begynde behandlingen af klagen før gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyr-ordning kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk .

Miljøcentrets afgørelse om tilladelse til at starte bygge- og anlægsarbejdet kan påklages til Miljøklagenævnet. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller . Klagen skal være modtaget senest den 7. september 2010 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet

Hvis afgørelserne ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelserne er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Afgørelse om ikke VVM-pligt

Anmeldelse/tilladelse

Notat om VVM screening