EMMELEV A/S: Miljøgodkendelse til opbevaring af slam og afgørelse om ikke VVM-pligt

25-08-2010

Miljøcenter Odense meddeler miljøgodkendelse til midlertidig opbevaring af slam fra eget rensningsanlæg på Emmelev A/S. Klagefrist: 21. september 2010.

Miljøcenter Odense meddeler miljøgodkendelse til midlertidig opbevaring af slam fra eget rensningsanlæg på Emmelev A/S, Emmelevgyden 25, 5450 Otterup.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Odense er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller . Klagen skal være modtaget senest den 21. september inden kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Ikke VVM-pligt
Miljøcenter Odense har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for opbevaring af slam fra eget rensningsanlæg.

Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

En eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes direkte til Naturklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller som e-post til . Klagen skal være modtaget hos Naturklagenævnet senest den 21. september  2010.

Naturklagenævnets behandling af klagen koster et gebyr på 500 kr. Behandlingen af klagen vil først begynde, når gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold.

For begge afgørelser gælder:
Afgørelserne kan ses herunder eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 72 54 45 00 eller .

Hvis afgørelserne ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Miljøgodkendelse

Afgørelse om ikke VVM-pligt