Energinet.dk, Ll. Torup Gaslager: Afgørelse

04-08-2010

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus truffet afgørelse om, at Energinet.dk, Ll. Torup Gaslager, Rækkeborgvej 4, 9620 Aalestrup kan udskifte kedler i varmecentralen uden særskilt miljøgodkendelse hertil.
Klagefristen udløber: 1. september 2010 kl. 16.00

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus har truffet afgørelse om, at Energinet.dk, Ll. Torup Gaslager, Rækkeborgvej 4, 9620 Aalestrup kan udskifte kedler i varmecentralen uden særskilt miljøgodkendelse hertil.

- afgørelse om ikke godkendelsespligt

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Afgørelsen kan ses på www.blst.dk eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret.

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen rettes til:
Telefon 72 54 05 00
eller e-mail

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller e-mail:
Klagen skal være modtaget senest den 1. september 2010 kl. 16.00.

Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 4. februar 2011.