Arla Foods amba Brabrand Mejeri: Afgørelse

11-08-2010

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus har truffet afgørelse om, at Arla Foods amba Brabrand Mejeri, Gjellerupvej 105, Brabrand kan udskifte 7 silotanke på 100 m3 med 7 silotanke på 144 m3 uden, at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.
Klagefristen udløber: 8. september 2010 kl. 16.00

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus har truffet afgørelse om, at Arla Foods amba Brabrand Mejeri, Gjellerupvej 105, 8220 Brabrand kan udskifte 7 silotanke på100 m3 med 7 silotanke på144 m3 uden, at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

- afgørelse

Afgørelsen kan ses på www.blst.dk eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret.

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen rettes til:
T lf. 72 54 83 08
eller e-mail:

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller e-mail: .dk
Klagen skal være modtaget senest den 8. september 2010 kl. 16.00.

Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.