Stigsnæsværket. Miljøgodkendelse vedr. kulterminal og kulflyveaske

28-04-2010

Miljøcenter Roskilde har givet DONG Energy A/S godkendelse til udvidelse af kulterminalen på Stigsnæs. Godkendelsen omfatter den samlede kulterminal, men ikke selve kraftværksblokke-ne. Godkendelsen omfatter bl.a. tilladelse til etablering af et nyt kullager 500 m sydøst for Stigsnæsværket i et område, hvor det tidligere raffinaderi lå.
Klagefrist: 26. maj 2010

Miljøcenter Roskilde har givet DONG Energy A/S godkendelse til udvidelse af kulterminalen på Stigsnæs. Godkendelsen omfatter den samlede kulterminal, men ikke selve kraftværksblokkene. Godkendelsen omfatter bl.a. tilladelse til etablering af et nyt kullager 500 m sydøst for Stigsnæsværket i et område, hvor det tidligere raffinaderi lå.

Miljøcenter Roskilde har endvidere meddelt godkendelse til, at der kan anvendes kulflyveaske som opfyldningsmateriale ved anlæggelse af en ny udskibningsmole nordvest for den eksiste-rende udskibnings¬mole. Molen vil blive sikret med en tætnet spuns, så der ikke kan sive forure-nende stoffer ud i Agersø Sund.

Der er tidligere gennemført en VVM-vurdering af det samlede projekt, og Miljøcenter Roskilde har på den baggrund meddelt VVM-tilladelse til projektet den 16. november 2009 og udstedt et kommuneplantillæg for kulterminalen. Slagelse Kommune har herefter i februar 2010 vedtaget de nødvendige lokal¬planer for etablering af henholdsvis af den nye udskibningsmole og det nye kullager.

Afgørelse om kulterminal

Afgørelse om kulflyveaske

Spørgsmål om afgørelserne eller henvendelse om at få den tilsendt besvares på tlf. nr.: 72 54 80 99 eller e-mail

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Roskilde er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelserne. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være modtaget i Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7, 4000 Roskilde, eller , senest onsdag den 26. maj 2010 kl. 16.00. Miljøcentret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelserne ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelserne er annonceret.