Statens Serum Institut. Afgørelse om ikke godkendelsespligt

20-04-2010

Miljøcenter Roskilde har truffet afgørelse om, at Statens Serum Institut, Artillerivej 5, 2300 København S kan opstille en udvendig elevatorlift uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil. Klagefrist: 18. maj 2010, kl. 16.00

Miljøcenter Roskilde har truffet afgørelse om, at Statens Serum Institut, Artillerivej 5, 2300 København S kan opstille en udvendig elevatorlift på sydsiden af bygning 7, beliggende på ejendommens nordøstlige del, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

Afgørelsen

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få den tilsendt rettes til .

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7 eller . Klagen skal være modtaget senest den 18. maj 2010 kl. 16.00. Miljøcentret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.