Nordic Sugar Nykøbing. Miljøgodkendelse af tanke til opbevaring af tung fueloloie

21-04-2010

Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde har givet Nordic Sugar Nykøbing miljøgodkendelse til eksisterende tanke til opbevaring af tung fuelolie.
Klagefrist: 19. maj 2010, kl. 16.00

Miljøcenter Roskilde har givet Nordic Sugar Nykøbing miljøgodkendelse til eksisterende tanke til opbevaring af tung fuelolie.

Tankene er bygget i 1975 og rummer hver 6000m 3 . De er placeret i en fælles lukket tankgård. I godkendelsen er der fastsat vilkår for drift, inspektion og kontrol af olietanke samt rør, olieudskiller med tilhørende sandfang samt belægning. Hovedhensynet ved miljøgodkendelse af olietankene er beskyttelse af jord, grundvand og recipient mod forurening.

Afgørelsen

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få den tilsendt besvares på 72 54 80 55 eller .

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Roskilde er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller . Klagen skal være modtaget senest den 19. maj 2010 inden kl. 16.00. Miljøcentret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.