DONG Energy, Asnæsværket. Miljøgodkendelse

07-04-2010

Miljøcenter Roskilde har givet Asnæsværket miljøgodkendelse til en op-lagsplads til opbevaring af slagge og flyveaske ved at præcisere eksiste-rende vilkår samt fastsætter vilkår for, hvornår flyveaske oplagret i området BCEN skal være fjernet. Klagefrist: 5. maj 2010, kl. 16.00

Miljøcenter Roskilde har givet Asnæsværket miljøgodkendelse til en oplagsplads til opbevaring af slagge og flyveaske ved at præcisere eksisterende vilkår samt fastsætter vilkår for, hvornår flyveaske oplagret i området BCEN skal være fjernet.

Afgørelsen

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få den tilsendt besvares på 7254 8055 eller .

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Roskilde er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller . Klagen skal være modtaget senest den 5. maj. 2010 inden kl. 16.00. Miljøcentret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.