Danish Crown AmbA: Påbud om antal delprøver ved lugtmålinger

12-04-2010

Miljøcenter Århus har givet Danish Crown AmbA, Danmarksgade 22, Herning påbud om ændring af antal delprøver ved lugtmålinger.

Miljøcenter Århus giver hermed Danish Crown Herning påbud om ændring af bilag 6 i miljøgodkendelsen af 2. juli 2005.

Følgende sætning i bilag 6:
Til lugtanalyse skal udtages mindst 6 delprøver á 1-5 minutter over en periode på 2 timer

Ændres til:
Til lugtanalyse skal udtages mindst 3 delprøver fra hvert betydende lugtende afkast. Måling og analyse skal udføres i overensstemmelse med principperne i Metodeblad MEL-13, Bestemmelse af koncentrationen af lugt i strømmende gas fra Miljøstyrelsens Referencelaboratorium .

Påbuddet skal være efterkommet senest den 1. maj 2010.

Se hele påbudsskrivelsen her

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljøklagenævnet

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til:
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller e-mail: .
Klagen skal senest være modtaget senest den 10. maj 2010 inden kl. 16.00.

Klagen vil herefter blive videresendt til Miljøklagenævnet sammen med afgørelsen og det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen.