Aalborg Portland A/S: Miljøgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt

14-04-2010

Aalborg Portland A/S, Rørdalsvej 44, Aalborg er meddelt miljøgodkendelse samt afgørelse om ikke VVM-pligt til ændret anvendelse af kød- og benmel som brændsel i virksomhedens cementovne.
Klagefristen udløber: 12. maj 2010

Miljøgodkendelse:
Miljøministeriet, Miljøcenter Århus har givet Aalborg Portland A/S, Rørdalsvej 44, 9100 Aalborg miljøgodkendelse til ændret anvendelse af kød og benmel som brændsel i virksomhedens cementovne.

- miljøgodkendelse
- bilag A til miljøgodkendelse

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Århus er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller som e-mail til
Klagen skal være modtaget senest den 12. maj 2010 inden kl. 16.00.

Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Ikke VVM-pligt:
Miljøministeriet, Miljøcenter Århus har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for den ændrede anvendelse af kød og benmel på Aalborg Portland A/S, Rørdalsvej 44, 9100 Aalborg .

- afgørelse om ikke VVM-pligt
- VVM-screeningsnotat

Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

En eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes direkte til:
Naturklagenævnet
Rentemestervej 8
2400 København NV
eller som e-mail til
Klagen skal være modtaget hos Naturklagenævnet senest den 12. maj 2010.

Naturklagenævnets behandling af klagen koster et gebyr på 500 kr. Behandlingen af klagen vil først begynde, når gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold.

For begge afgørelser gælder:
Afgørelserne kan ses på www.blst.dk eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret.

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på:
T lf. nr. 72 54 82 58
eller e-mail

Hvis afgørelserne ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.