Sun Chemical - etablering af anlæg til produktion af Flush Cake Red

14-09-2009

Sun Chemical i Køge har søgt om miljøgodkendelse til etablering af anlæg til produktion af Flush Cake Red. Anlægget er ikke VVM-pligtigt.
Klagefrist er 14. oktober 2009.

Sun Chemical A/S, Københavnsvej 112, 4600 Køge har søgt om miljøgodkendelse til etablering af produktion af Flush Cake Red.

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og til at kommentere det inden 4 uger fra annonceringstidspunktet. Endvidere kan enhver inden for samme periode anmode om at få tilsendt et udkast til afgørelse, når dette foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger fra modtagelsen.

Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om at se sagen eller at få tilsendt udkast til afgørelse rettes til Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde.

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde
Miljøcenter Roskilde, har truffet afgørelse om, at Sun Chemical A/S kan påbegynde bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med etablering af produktion af Flush Cake Red, før der er givet en miljøgodkendelse hertil.

Se afgørelsen her

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller . Klagen skal være modtaget senest den 14. oktober 2009 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet

Ikke VVM-pligt
Miljøministeriet Miljøcenter Roskilde har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for etablering af produktion af Flush Cake Red hos Sun Chemical A/S i Køge.

Se VVM-afgørelsen her

Se screeningsnotat her

Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

En eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes direkte til Naturklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller som e-post til . Klagen skal være modtaget hos Naturklagenævnet senest den 14. oktober 2009.

Naturklagenævnets behandling af klagen koster et gebyr på 500 kr. Behandlingen af klagen vil først begynde, når gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold.

Spørgsmål om afgørelserne eller henvendelse om at få tilsendt materiale besvares på 7254 8084 / 7254 8141 eller . Hvis afgørelserne ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.