Reno Djurs I/S Glatved - Afgørelse om tilføjelse af ny affaldsart til positivliste

15-09-2009

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, har efter anmodning fra Reno Djurs I/S, suppleret positivliste i miljøgodkendelserne for Reno Djurs I/S, Nymandsvej 11, 8444 Balle.
Klagefristen udløber: 13. oktober 2009

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, har efter anmodning fra Reno Djurs I/S, suppleret positivliste i miljøgodkendelserne for Reno Djurs I/S, Nymandsvej 11, 8444 Balle.

Affaldsart 07 01 99 (Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af primære organisk-kemiske - Andet affald, ikke andetsteds specificeret) kan således modtages på enheder for blandet affald, idet det i øvrigt præciseres, at vilkår D2 i godkendelse af 30. oktober 2006 til enhver tid skal være overholdt.

- Afgørelse

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenteret er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Afgørelsen kan ses på www.blst.dk eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret.

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på:
Tlf. 72 54 05 00
eller e-mail:

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller e-mail:
Klagen skal være modtaget senest den 13. oktober 2009 kl. 16.00.

Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.