Slagtergården i St. Lihme: Afgørelse om ikke VVM-pligt, og

08-09-2009

Slagtergården i St. Lihme har den 9. marts 2009 til Miljøcenter Odense anmeldt, at slagteriet ønsker at udvide deres produktion fra mindre end 50 tons slagtekroppe pr. døgn til ca. 90 tons slagtekroppe pr. døgn. Der kræves ikke udarbejdelse VVM. Klagefrist: 6. oktober 2009.

Slagtergården i St. Lihme, St. Lihme Møllevej 13, St. Lihme, 7183 Randbøl

Afgørelse om ikke VVM-pligt, og
tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde

Slagtergården i St. Lihme har den 9. marts 2009 til Miljøcenter Odense anmeldt, at slagteriet ønsker at udvide deres produktion fra mindre end 50 tons slagtekroppe pr. døgn til ca. 90 tons slagtekroppe pr. døgn.

Miljøcenter Odense har afgjort at det ansøgte ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet (bekendtgørelse nr. 1335 af 06.12.06, § 3, stk.2).

Miljøcenter Odense har samtidigt truffet afgørelse om, at Slagtergården i St. Lihme kan påbegynde bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med udvidelse af kølerummet samt mindre ændringer af aflæsserampe og silo til slagteraffald, før der er givet en miljøgodkendelse hertil.

Begge afgørelser kan ses herunder eller fås ved henvendelse til Miljøcenter Odense. Spørgsmål om afgørelserne eller henvendelse om at få tilsendt afgørelserne besvares på 7254 4500 eller .

Afgørelsen om ikke VVM-pligt kan påklages til Naturklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 og 59.

Klagefristen udløber den 6. oktober 2009. Klage skal sendes direkte til Naturklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller som e-post til . Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelse af klagen sende en opkrævning til klageren på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke begynde behandlingen af klagen før gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk .

Afgørelsen="mailto:.dk">.dk . Klagen skal være modtaget senest den 6. oktober 2009 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet

Hvis afgørelserne ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Afgørelse om ikke VVM-pligt

VVM-screeningsnotat

Afgørelse om påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejde