A/S Dansk Shell, Raffinaderiet Fredericia: Miljøgodkendelse

09-09-2009

Miljøministeriet, Miljøcenter Odense har givet Shell A/S, miljøgodkendelse til etablering af udstyr til blanding af bioethanol i benzin, herunder en bioethanoltank. Klagefrist: 7. oktober 2009.

Miljøministeriet, Miljøcenter Odense har givet Shell A/S, miljøgodkendelse til etablering af udstyr til blanding af bioethanol i benzin, herunder en bioethanoltank.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Odense er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller . Klagen skal være modtaget senest den 7. oktober 2009 inden kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Afgørelsen kan ses herunder eller kan fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 72 54 45 00 eller .

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Afgørelse