Dong Energy - Skærbækværket: Afgørelse om ikke godkendelsespligt

09-09-2009

Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, har truffet afgørelse om, at Dong Energy - Skærbækværket kan foretage flaring af gas i en halv time i uge 38, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil. Klagefrist: 7. okt. 2009.

Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, har truffet afgørelse om, at Dong Energy - Skærbækværket kan foretage flaring af gas i en halv time i uge 38, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

Afgørelsen kan ses herunder eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen rettes til 72544500 eller .

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, C.F.Tietgens Boulevard 40 eller . Klagen skal være modtaget senest den 7. oktober 2009 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Afgørelse