Arla Foods, Høgelund Mejeri: Afgørelse om ikke VVM-pligt, og tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde

16-09-2009

Miljøcenter Odense truffet afgørelser i forbindelse med Arla Foods, Høgelund Mejeris udskiftning af renseanlæg mv. Klagefrist: 14. oktober 2009.

Arla Foods, Høgelund Mejeri, Bregnehøjvej 16, 6500 Vojens har den 1. april 2008 til Miljøcenter Odense anmeldt, at mejeriet ønsker at udskifte eksisterende spildevandsrenseanlæg med et nyt og større. Samtidigt ændres udløbsstedet for det rensede spildevand til Lillebælt.

Miljøcenter Odense har afgjort at det ansøgte ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet (bekendtgørelse nr. 1335 af 06.12.06, § 3, stk.2).

Miljøcenter Odense har samtidigt truffet afgørelse om, at Høgelund Mejeri kan påbegynde bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med udskiftning af renseanlæg, før der er givet en miljøgodkendelse hertil.

Begge afgørelser kan ses herunder eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelserne eller henvendelse om at få tilsendt afgørelserne besvares på 72 54 45 00 eller .

Afgørelsen om ikke VVM-pligt kan påklages til Naturklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 og 59.

Klagefristen udløber den 14. oktober 2009. Klage skal sendes direkte til Naturklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller som e-post til . Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelse af klagen sende en opkrævning til klageren på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke begynde behandlingen af klagen før gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk .

Afgørelsen om påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejde kan påklages til Miljøklagenævnet. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller . Klagen skal være modtaget senest den 14. oktober 2009 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet

Hvis afgørelserne ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Afgørelse om VVM

VVM-screeningsnotat

Afgørelse om påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejde