Nordic Sugar Nakskov. Miljøgodkendelse - Vilkårsændring

07-09-2009

Nordic Sugar har søgt om ændring af vilkår for iværksættelse af lugtreducerende tiltag. Virksomheden skal i en periode fra 2008 frem til 2010 gennemføre en række nærmere beskrevne tiltag for at nedbringe lugten fra virksomheden. Virksomheden søger om at et af disse tiltag, overdækning af DOOR-anlæg ikke gennemføres, da andre allerede gennemførte tiltag allerede har virket bedre end forventet og fordi overdækningen vurderes at være omkostningstung i forhold til den opnåede lugtreduktion.
Klagefristen udløber 5. oktober 2009.

Miljøcenter Roskilde har givet Nordic Sugar Nakskov, Tietgensvej 1, Nakskov miljøgodkendelse til at ændre virksomhedens handleplan for nedbringelse af lugt fra fabrikken.

Ændringen betyder at Door-anlægget, som er en del af virksomhedens renseanlæg, ikke skal overdækkes.

Forudsætningen for ikke at overdække anlægget er, at den nye indsvømning til roer sammen med øvrige lugtreducerende tiltag på fabrikken har givet en lugtreduktion, som svarer til, hvad der tidligere var forudsat i 2003.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Roskilde er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt.

Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Afgørelse

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen.

Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98-100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Roskilde, Østergade 7-11 eller . Klagen skal være modtaget senest den 5. oktober 2009 inden kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Miljøcenter Roskilde vurderer, at ændring af vilkår for iværksættelse af lugtreducerende tiltag ikke indebærer en væsentlig ændringer i miljøbelastningen fra virksomheden. Ændringen er derfor ikke omfattet af reglerne i planloven.

Miljøgodkendelsen kan ses på www.blst.dk eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 7254 8055 eller .

Hvis afgørelserne ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.