Kalvebod Miljøcenter, afgørelse om revurdering af to miljøgodkendelser

08-09-2009

Miljøcenter Roskilde, har revurderet miljøgodkendelserne for Kalvebod Miljøcenter, Selinevej 2, 2300 København S

Miljøcenter Roskilde, har revurderet miljøgodkendelserne for Kalvebod Miljøcenter, Selinevej 2, 2300 København S.

Depot til forurenet jord
Jorddepotet er aktivt og i forbindelse med revurderingen er der tilføjet en række supplerende vilkår om egenkontrol, nedlukning, efterbehandling og sikkerhedsstillelse, så depotet lever op til reglerne i den nye doneringsbekendtgørelse.

Afgørelse

Støjvolde, tværvolde og specialdepot
Deponeringsanlæggene er nedlukket og slutafdækket og revurderingen omhandler primært krav om egenkontroli efterbehandlingsperioden.

Afgørelse

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenteret er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Spørgsmål om afgørelsen besvares på tlf. 7254 8083 eller .dk.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98-100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller .

Klagen skal være modtaget senest den 6. oktober kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.