DONG Energy, Asnæsværket; Miljøgodkendelse af kemikaliegård

15-09-2009

Miljøcenter Roskilde har givet Asnæsværket miljøgodkendelse til at opføre en ny olie/kemikaliegård, som erstatning for en gammel der nedlægges. I olie/kemikaliegården skal der opbevares olie- og kemikalieaffald, oliefiltre, brugte batterier og lignende affald før det bortskaffes fra værket.

Miljøcenter Roskilde har givet Asnæsværket, Asnæsvej 16, 4400 Kalundborg miljøgodkendelse til at opføre en ny olie/kemikaliegård, som erstatning for en gammel der nedlægges. I olie/kemikaliegården skal der opbevares olie- og kemikalieaffald, oliefiltre, brugte batterier og lignende affald før det bortskaffes fra værket.

Olie/kemikaliegården etableres med befæstet underlag, vægge og tag. Affaldet skal opbevares i egnede emballager/opbevaringsenheder.

Læs godkendelsen her

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Roskilde er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller .dk. Klagen skal være modtaget senest den 13. oktober 2009 inden kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 72 54 80 55 eller .dk.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.