Danish Crown, afdeling Sæby - Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse

02-09-2009

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus har revurderet miljøgodkendelserne for Danish Crown, afdeling Sæby, Wenbovej 11, 9300 Sæby.
Klagefristen udløber: 30. september 2009

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, har revurderet miljøgodkendelserne for Danish Crown, afdeling Sæby, Wenbovej 11, 9300 Sæby.

Ved revurderingen er den miljøtekniske beskrivelse blevet opdateret. Miljøcenteret har også revideret vilkårene for miljøgodkendelsen, så de er tidssvarende.

- Danish Crown, Sæby - Revurdering

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenteret er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Afgørelsen kan ses på www.blst.dk eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret.

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på:
Tlf. 72 54 82 89
eller e-mail:

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller e-mail
Klagen skal være modtaget senest den 30. september 2009 kl. 16.00.

Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen .