Aalborg Portland A/S - Afgørelse om ikke godkendelsespligt

02-09-2009

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus har truffet afgørelse om, at Aalborg Portland, Rørdalsvej 44, Aalborg kan udskifte hovedbrænderen på ovn 87, uden der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.
Klagefristen udløber: 30. september 2009

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, har truffet afgørelse om, at Aalborg Portland A/S, Rørdalsvej 44, 9100 Aalborg kan foretage udskiftning af hovedbrænderen på ovn 87, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

- Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelsen kan ses på www.blst.dk eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret.

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen rettes til:
Tlf. 72 54 0500
eller e-mail:

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller e-mail:
Klagen skal være modtaget senest den 30. september 2009 kl. 16.00.

Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.