Thise Mejeri - Afgørelse om ikke godkendelsespligt

28-10-2009

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, har truffet afgørelse om, at Thise Mejeri, Sundsørevej 62, Thise, 7870 Roslev, kan foretage udvidelse af rensningsanlæg, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.
Klagefristen udløber: 25. november 2009

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, har truffet afgørelse om, at Thise Mejeri, Sundsørevej 62, Thise, 7870 Roslev, kan foretage udvidelse af rensningsanlæg, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

- Afgørelse

Afgørelsen kan ses på www.blst.dk eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret.

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen rettes til:
Tlf. 72 54 05 00
eller e-mail

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller
Klagen skal være modtaget senest onsdag den 25.november 2009 kl. 16.00.

Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.