Dong Energy Power A/S - Studstrupværket - Revurdering af miljøgodkendelse

28-10-2009

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus har revurderet miljøgodkendelserne for DONG Energy Power A/S, Studstrupværket, Ny Studstrupvej 14, 8541 Skødstrup.
Klagefristen udløber: 25. november 2009

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus har revurderet miljøgodkendelserne for DONG Energy Power A/S, Studstrupværket, Ny Studstrupvej 14, 8541 Skødstrup.

Ved revurderingen er den miljøtekniske beskrivelse blevet opdateret. Miljøcentret har også revideret miljøgodkendelsens vilkår, så de er tidssvarende. Der fastsættes også ændrede emissionsgrænser og støjgrænser for virksomheden.

- Revurdering af miljøgodkendelser

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenteret er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Afgørelsen kan ses på www.blst.dk eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret.

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på:
Tlf 72 54 05 00
eller e-mail:

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller e-mail:
Klagen skal være modtaget senest den 25. november 2009 kl. 16.00.

Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 28. april 2010.