Svendborg Kraftvarmeværk: Afgørelse om ikke godkendelsespligt

14-10-2009

Miljøcenter Odense, har truffet afgørelse om, at Svendborg Kraftvarmeværk kan foretage forsøgsaf-brænding af op til 90 tons spildevandsslam, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil. Klagefrist: 11. nov. 2009

Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, har truffet afgørelse om, at Svendborg Kraftvarmeværk, Bodøvej 15, 5700 Svendborg kan foretage forsøgsafbrænding af op til 90 tons spildevandsslam, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

Afgørelsen kan ses herunder eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen rettes til 7254 4500 eller .

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller . Klagen skal være modtaget senest den 11. november 2009 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Afgørelse