Haderslev Kraftvarmeværk: Tillæg til miljøgodkendelse

28-10-2009

Miljøcenter Odense har givet Haderslev Kraftvarmeværk et tillæg til miljøgodkendelse til etablering af et DeNOx-anlæg. Klagefrist: 25. november 2009.

Miljøcenter Odense har givet Haderslev Kraftvarmeværk et tillæg til miljøgodkendelse til etablering af et DeNOx-anlæg, med det formål at sætte værket i stand til at reducere udslip af nitrogenoxider og efterleve nye skærpede miljøkrav pr. 1. januar 2010.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Odense er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, C.F.Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller . Klagen skal være modtaget senest den 25. november 2009 inden kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Afgørelsen kan ses herunder eller kan fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 7254 4500 eller .

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Afgørelse