Danish Crown Blans: Påbud om nyt støjvilkår

21-10-2009

Miljøcenter Odense har meddelt Danish Crown Blans påbud om vilkårsændring i eksisterende miljøgodkendelse. Ændringen betyder at der nu fastsættes støjgrænser for hvor meget virksomheden må bidrage til støjen i Blans By. Klagefrist: 18. nov. 2009.

Miljøministeriet, Miljøcenter Odense har meddelt Danish Crown Blans påbud om vilkårsændring i eksisterende miljøgodkendelse. Ændringen betyder at der nu fastsættes støjgrænser for hvor meget virksomheden må bidrage til støjen i Blans By. Ændringen betyder endvidere, at det faktiske støjniveau ved slagteriets nærmeste naboer gradvist vil blive reduceret, således at de gældende støjgrænser vil være overholdt senest 1. januar 2013. Den største støjreduktion vil finde sted indenfor det første år.
Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller . Klagen skal være modtaget senest den 18. november 2009 inden kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Afgørelsen kan ses herunder eller kan fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 7254 4500 eller .

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Afgørelse