Nordic Sugar Nykøbing; Miljøgodkendelse for ny silo

21-10-2009

Miljøcenter Roskilde har givet Nordic Sugar Nykøbing miljøgodkendelse til etablering og idriftsætte silo til opbevaring af 60.000 tons sukker. Siloen placeres i tilknytning til allerede eksisterende sukkersiloer på virksomheden.
Klagefrist: 18. november 2009, kl. 16.00

Miljøcenter Roskilde har givet Nordic Sugar Nykøbing miljøgodkendelse til etablering og idriftsætte silo til opbevaring af 60.000 tons sukker. Siloen placeres i tilknytning til allerede eksisterende sukkersiloer på virksomheden.

Miljøgodkendelsen fastsætter blandt andet begrænsning for hvor meget sukkerstøv, der maksimalt må emitteres fra siloen. Kravet er fastsat på baggrund af Miljøstyrelsens Luftvejledning. Herudover stilles der vilkår om at Nordic Sugar skal udføre kontrol med at filteret på siloen virker tilfredsstil-lende.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Roskilde er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Afgørelsen

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få den tilsendt besvares på 72 54 80 55 eller

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller . Klagen skal være modtaget senest den 18. november 2009 inden kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annoncer-ingsdatoen.