Lisbjerg Slaggedepot - Afgørelse om overgangsplan

21-10-2009

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, har meddelt afgørelse om overgangs-plan og nedlukning af Lisbjerg Slaggedepot, Ølstedvej 30, 8200 Århus N.
Klagefristen udløber: 18. november 2009

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, har meddelt afgørelse om overgangsplan og nedlukning af Lisbjerg Slaggedepot, Ølstedvej 30, 8200 Århus N.

Afgørelsen omfatter vilkår for nedlukning af deponeringsanlægget, herunder krav til monitering i efterbehandlingsperioden.

- afgørelse om overgangsplan

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcentret er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Afgørelsen kan også fås ved henvendelse til Miljøcenter Århus.

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på:
Tlf. 72 54 05 00
eller

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal være hos:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller senest den 18. november 2009 kl. 16.00.

Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.