I/S Fasan, Næstved. Miljøgodkendelse til afbrænding af kreosotbehandlet træ

24-10-2009

Miljøcenter Roskilde har givet I/S Fasan, Ved Fjorden 20, 4700 Næstved miljøgodkendelse til at modtage og brænde kreosotbehandlet træ i deres affaldsforbrændingsanlæg på Ydernæs.
klagefrist: 23. november 2009, kl. 16.00

Miljøcenter Roskilde har givet I/S Fasan, Ved Fjorden 20, 4700 Næstved miljøgodkendelse til at modtage og brænde kreosotbehandlet træ i deres affaldsforbrændingsanlæg på Ydernæs.

Forbrændingsanlægget har godkendelse til at brænde 130.000 tons affald årligt. Det kreosotbehandlet træ vil udgøre 4 % af den samlede affaldsmængde. Træet skal løbende opblandes i andet brændbart affald og neddeles til en størrelse, så der opnås en fuldstændig forbrænding af træ og kreosot.

Afgørelsen

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få den tilsendt besvares på 72 54 80 55 eller

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Roskilde er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller . Klagen skal være modtaget senest den 23. november 2009 inden kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.