Energi Randers Produktion A/S og Energi Randers Supply A/S - Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse

28-10-2009

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus har revurderet miljøgodkendelserne for Energi Randers Produktion A/S og Energi Randers Supply A/S, Kulholmsvej 12 og 22, 8920 Randers.
Klagefristen udløber: 25. november 2009

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus har revurderet miljøgodkendelserne for Energi Randers Produktion A/S og Energi Randers Supply A/S, Kulholmsvej 12 og 22, 8920 Randers. Afgørelsen omfatter kraftvarmeværket og tilhørende aktiviteter med håndtering af brændsler.

Ved revurderingen er den miljøtekniske beskrivelse blevet opdateret. Miljøcentret har også revideret miljøgodkendelsernes vilkår, så de er tidssvarende.

- Revurdering af miljøgodkendelser

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenteret er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Afgørelsen kan ses på www.blst.dk eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret.

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på:
Tlf. 72 54 05 00
eller e-mail:

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller
Klagen skal være modtaget senest den 25. november 2009 kl. 16.00.

Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 28. april 2010.