CP Kelco, Lille Skensved: Miljøgodkendelse; ændring vedr. kedelanlæg

21-10-2009

Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde har givet CP Kelco ApS, Ved Banen 16, 4623 Lille Skensved miljøgodkendelse til ændring af emissionsgrænser fra kedelanlæg 2, 3, og 4.
Klagefrist: 18. november 2009, kl. 16.00

Miljøcenter Roskilde har givet CP Kelco ApS, Ved Banen 16, 4623 Lille Skensved miljøgodkendelse til ændring af emissionsgrænser fra kedelanlæg 2, 3, og 4.

Afgørelsen

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få den tilsendt besvares på 7254 8011 eller .

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Roskilde er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller . Klagen skal være modtaget senest den 18. november 2009 inden kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.