By og Havn I/S, København; Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse

28-10-2009

Miljøcenter Roskilde har revurderet en miljøgodkendelse for et nu nedlukket depot for forurenet jord og havnesediment.
Klagefrist: 25. november 2009, kl. 16.00

Miljøcenter Roskilde har revurderet en miljøgodkendelse for By og Havn I/S, Nordre Toldbod 7, 1013 København K.

By og Havn I/S har drevet og nu nedlukket Specialdepot Nordhavn, et depot for forurenet jord og havnesediment.

Deponeringsaktiviteten er ophørt og Miljøcenter Roskilde har meddelt et nedlukningspåbud. Miljøcenter Roskilde vurderer, at perkolatet fra depotet kan anses for at være acceptabelt for omgivelserne og at depotet kan overgå til passiv drift. Der er derfor ikke stillet nye vilkår i forbindelse med afgørelsen.

Afgørelsen

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få den tilsendt besvares på 7254 8083 eller .

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenteret er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller . Klagen skal være modtaget senest den 25. november 2009 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.