Arla Foods AMBA Bislev Mejeri - opstilling af tank til lud

21-10-2009

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus har meddelt Bislev Mejeri miljøgodkendelse til opstilling af dobbeltvægget tank til lud. Samtidig er det afgjort, at opstilling af tanken ikke er VVM-pligtig.
Klagefristen udløber: 18. november 2009

Miljøgodkendelse:
Miljøministeriet, Miljøcenter Århus har givet Bislev Mejeri miljøgodkendelse til opstilling af dobbeltvægget tank til lud.

- miljøgodkendelse

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Århus er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller e-post:
Klagen skal være modtaget senest den 18. november 2009 inden kl. 16.00.

Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Opstilling af tank til lud på Bislev Mejeri er ikke VVM-pligtig:
Miljøministeriet, Miljøcenter Århus har afgjort, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for projektet, da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

- afgørelse om ikke ikke VVM-pligt

Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 og 59.

En eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes direkte til:
Naturklagenævnet
Rentemestervej 8
2400 København NV
eller som e-post:
Klagen skal være modtaget hos Naturklagenævnet senest den 18. november 2009.

Naturklagenævnets behandling af klagen koster et gebyr på 500 kr. Behandlingen af klagen vil først begynde, når gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold.

Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk .

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på:
Tlf. 72 54 05 00
eller e-post:

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Hvis afgørelserne ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.