Avedøreværket, depotet. Afgørelse om ikke-godkendelsespligt

08-10-2009


Miljøcenter Roskilde har truffet afgørelse om, at Avedøreværket kan foretage opgravning og gendeponering af restprodukter på Avedøreværkets flyveaskedepot, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.
Klagefrist: 5. november 2009, kl. 16.00

Miljøcenter Roskilde har truffet afgørelse om, at Avedøreværket kan foretage opgravning og gendeponering af restprodukter på Avedøreværkets flyveaskedepot, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

Afgørelsen

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få den tilsendt rettes til 7254 8133 eller

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7 – 11, 4000 Roskilde eller . Klagen skal være modtaget senest den 5. november 2009, kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.