Unizyme Lab. A/S, Hørsholm. Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse

16-11-2009

Miljøcenter Roskilde har revurderet miljøgodkendelsen fra 28. april 2000 til produktion af enzymer ud fra animalske råstoffer.
Klagefrist: 16. december 2009, kl. 16.00

Miljøcenter Roskilde har revurderet miljøgodkendelsen til produktion af enzymer ud fra animalske råstoffer fra 28. april 2000 til Unizyme Laboratories A/S, Doktor Neergaardsvej 17, 2970 Hørsholm.

Afgørelsen

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få den tilsendt besvares på 7254 8061 eller

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcentret er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller . Klagen skal være modtaget senest den 16. december 2009 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.