Rose Poultry A/S, Skovsgård - Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse

03-11-2009

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, har revurderet miljøgodkendelserne for Rose Poultry A/S, Elmegårdsvej 4, Skovsgård, 9460 Brovst.
Klagefristen udløber: 1. december 2009

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, har revurderet miljøgodkendelserne for Rose Poultry A/S, Elmegårdsvej 4, Skovsgård, 9460 Brovst.

Ved revurderingen er den miljøtekniske beskrivelse blevet opdateret. Miljøcenteret har også revideret vilkårene for miljøgodkendelsen, så de er tidssvarende.

- Revurdering af miljøgodkendelse

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenteret er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Afgørelsen kan ses på www.blst.dk eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret.

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på:
Tlf. 72 54 83 08
eller e-mail:

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller e-mail:
Klagen skal være modtaget senest den 1. december 2009 kl. 16.00.

Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.