Reno Syd I/S - Afgørelse om ikke godkendelsespligt

11-11-2009

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, har truffet afgørelse om, at Renosyd I/S kan etablere en udligningstank til fjernvarmevand samt en tilbygning til pumper m.v., uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.
Klagefristen udløber: 9. december 2009

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, har truffet afgørelse om, at Renosyd I/S, Norgesvej 11, 8660 Skanderborg kan etablere en udligningstank til fjernvarmevand samt en tilbygning til pumper m.v., uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

- Afgørelse

Afgørelsen kan ses på www.blst.dk eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret.

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen rettes til:
Tlf. 72 54 82 48
eller e-mail:

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98-100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal være skritlig og sendes til :
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller e-mail
Klagen skal være modtaget senest den 9. december 2009 kl. 16.00.

Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 11. maj 2010.