Vejle Genbrugsterminal, Vejlby Vestre Engvej: Afgørelse om nedlukning og efterbehandling

18-11-2009

Miljøcenter Odense, har revurderet deponeringsanlæggets indretning og drift. Der er truffet afgørelse om nedlukning og efterbehandling af deponeringsaktiviteterne for at sikre omgivelserne mod fremtidig forurening.

Vejle Genbrugsterminals deponeringsaktiviteter på Vejlby Vestre Eng-vej 70, 7100 Vejle. Afgørelse om nedlukning og efterbehandling af deponeringsaktiviteterne

Miljøcenter Odense, har revurderet deponeringsanlæggets indretning og drift.

Der er truffet afgørelse om nedlukning og efterbehandling af deponeringsaktiviteterne for at sikre omgivelserne mod fremtidig forurening.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af deponeringsanlæggets egenkontrol, som Miljøcenteret er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Afgørelsen kan ses herunder eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 7254 4500 eller .

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller . Klagen skal være modtaget senest den 18. december 2009 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Afgørelsen:
Del 1, side 1-30 (8,7 MB)
Del 2, side 31-87 (4,6 MB)