Strandmøllen A/S, Ejby: Afgørelse om ikke VVM-pligt og tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde

18-11-2009

Miljøcenter Odense har afgjort, at det ansøgte ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse). Klagefrist: 16. dec. 2009.

Miljøcenter Odense har den 14. juli 2009 modtaget anmeldelse vedrørende tilbygning af kold-hal til oplagring af medicinske gasser samt specialgasser.

Miljøcenter Odense har afgjort, at det ansøgte ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet (bekendtgørelse nr. 1335 af 06.12.06, § 3, stk.2).

Miljøcenter Odense, har samtidig truffet afgørelse om, at Strandmøllen A/S, Industribuen 32, 5592 Ejby kan påbegynde bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med opførsel af lagerhallen, før der er givet en miljøgodkendelse hertil.

Begge afgørelser kan ses herunder eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelserne eller henvendelse om at få tilsendt afgørelserne besvares på 72 54 45 00 eller .

Afgørelsen om ikke VVM-pligt kan påklages til Naturklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 og 59.

Klagefristen udløber den 16. december 2009. Klagen skal sendes direkte til Naturklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller som e-post til . Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelse af klagen sende en opkrævning til klageren på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke begynde behandlingen af klagen før gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk .

Afgørelse om byggearbejde

Afgørelse om VVM

VVM-screening