Omlægning af brændselsindfyringen på Skærbækværket: Indkaldelse af idéer og forslag

11-11-2009

DONG Energy ønsker at omlægge brændselsindfyring på Skærbækværket, Klippehagevej 22, 7000 Esbjerg således, at anlægget også kan forbrænde biopiller. Frist for idéer og forslag: 9. dec. 2009.

DONG Energy ønsker at omlægge brændselsindfyring på Skærbækværket, Klippehagevej 22, 7000 Esbjerg således, at anlægget også kan forbrænde biopiller. Skærbækværkets blok 3 er en moderne kraftværksblok med en høj udnyttelsesgrad, lang restlevetid og fjernvarmeopland, hvilket gør blokken egnet til at kunne indfyre biopiller. Forbrænding af biopiller i stedet for fossilt brændsel vil føre til en reduceret CO2-udledning til gavn for klimaet.

Projektet omfatter ændring af kajanlæg, etablering af håndterings- og lagerfaciliteter for biopiller, ændring af kedler i blok 3, etablering af renseforanstaltninger samt trafik til og fra værket.
Miljøcenter Odense og Kystdirektoratet har truffet afgørelse om at projektet er VVM-pligtigt. Før Miljøcenter Odense og Kystdirektoratet kan afgøre, om projektet kan gennemføres, skal der derfor udarbejdes en vurdering af omlægningens virkninger på miljøet (VVM-redegørelse). Derefter vil Miljøcenter Odense udarbejde et kommuneplantillæg og Kystdirektoratet vil træffe afgørelse omkring udvidelse af havnen.

Miljøcenter Odense og Kystdirektoratet opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til det videre planlægningsarbejde.

Miljøcenter Odense og Kystdirektoratet har udarbejdet et idéoplæg, der beskriver baggrunden for projektet, de undersøgelser, som nu sættes i gang, samt borgernes muligheder for at komme med bemærkninger. Se idéoplægget, bygherrens anmeldelse herunder eller på Kystdirektoratets hjemmeside www.kyst.dk eller få det ved henvendelse til miljøcentret, som også kan give yderligere oplysninger om projektet.

På hjemmesiderne er myndighedernes afgørelse om VVM-pligt ligeledes tilgængelige.

Frist for idéer og forslag
Idéer og forslag til planlægningsarbejdet skal være modtaget hos Miljøcenter Odense og Kystdirektoratet senest den 9. december 2009. Bemærkningerne skal være skriftlige og sendes til:

Miljøcenter Odense
C.F.Tietgens Boulevard 40
Tlf.: 7254 4500
e-post: .dk
Anfør venligst dit navn og adresse samt jr. nr. ODE-200-00055

Og til

Kystdirektoratet
Højbovej 1
7620 Lemvig
Telefon: 99 63 63 63
E-mail:
Henvis til j.nr. 09/00541

Idéoplæg

Afgørelse om VVM