Kommunekemi a/s: Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse

24-11-2009

Miljøcenter Odense, har revurderet følgende miljøgodkendelser: Gifthåndtering, Værksted, Modtagerampe, Cisternevognstømning og Turbineanlæg på Kommunekemi, Lindholmvej 3, 5800 Nyborg. Klagefrist: 22. dec. 09.

Miljøcenter Odense, har revurderet følgende miljøgodkendelser:
 Gifthåndtering
 Værksted
 Modtagerampe og Cisternevognstømning
 Turbineanlæg
på Kommunekemi, Lindholmvej 3, 5800 Nyborg.

Ved revurderingen er den miljøtekniske beskrivelse blevet opdateret. Miljøcenteret har også revideret vilkårene for miljøgodkendelsen, så de er tidssvarende.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenteret er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Afgørelsen kan ses herunder eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 7254 4500 eller .

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller . Klagen skal være modtaget senest den 22. december 2009 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Afgørelsen:
Gifthåndtering
Værksted
Modtagerampe og Cisternevognstømning
Turbineanlæg