Kommunekemis deponi ved Klintholm: Afgørelse om egenkontrol af grundvand og klassificering af enheder

11-11-2009

Miljøcenter Odense, har meddelt et revideret egenkontrolprogram for grundvand og klassificeret enhederne for Kommunekemis deponi ved Klintholm, Hesselager.

Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, har meddelt et revideret egenkontrolprogram for grundvand og klassificeret enhederne på etape 6.2 for Kommunekemis deponi ved Klintholm, Klintholmvej 56, Vormark, 5874 Hesselager.

I egenkontrolprogrammet er det fastlagt, hvilke analyser der skal gennemføres for grundvandet, hvor ofte der skal udtages prøver, og hvor prøverne skal udtages.

Anlæggets deponeringsenheder på etape 6.2 er klassificeret som deponeringsenheder for farligt affald – FA2 og en enhed for mineralsk affald – MA1. Klassificeringen af deponeringsenhederne er sket i henhold til deponerings-bekendtgørelsens § 4 stk. 5 og 6

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenteret er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Afgørelsen kan ses herunder eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 7254 4500 eller .

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller . Klagen skal være modtaget senest den 9. december kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Påbud

Afgørelse