Dong Energy A/S: Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse

03-11-2009

Miljøcenter Odense, har revurderet miljøgodkendelserne for Nybro Gasbehandlingsanlæg, Nybrovej 185, 6851 Janderup.

Ved revurderingen er den samlede virksomhed blevet gennemgået for at sikre, at virksomhedens drift baseres på bedste tilgængelige teknik (BAT), og at vilkår i godkendelserne er i overensstemmelse med gældende lovgivning og praksis.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcentret er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Afgørelsen kan ses herunder eller fås ved henvendelse til Miljøcentret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 7254 4500 eller .

Klageret
Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, C.F Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller . Klagen skal være modtaget senest den 1. december 2009 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Afgørelsen