Lynettefællesskabet I/S. Revurdering af miljøgodkendelse

25-11-2009

Miljøcenter Roskilde har revurderet miljøgodkendelserne for et askedepot tilhørende Lynettefællesskabet I/S, Refshalevej 250, 1432 København K.
Klagefrist: 23. december 2009, kl. 16.00

Miljøcenter Roskilde har revurderet miljøgodkendelserne for et askedepot tilhørende Lynettefællesskabet I/S, Refshalevej 250, 1432 København K.

Askedepotet har i forbindelse med revurderingen fået en række supplerende vilkår om egenkontrol, nedlukning, efterbehandling og sikkerhedsstillelse, så depotet lever op til reglerne i den nye deponeringsbekendtgørelse.

Afgørelsen

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få den tilsendt besvares på 7254 8083 eller .

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcentret er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller . Klagen skal være modtaget senest den 23. december 2009 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonce-ringsdatoen.