FF Skagen - Revurdering af milljøgodkendelser

04-11-2009

Miljøcenter Århus har foretaget en rutinemæssig revurdering af FF Skagens miljøgodkendelser. Virksomheden er beliggende Havnevagtvej 12, 9990 Skagen.
Klagefristen udløber: 2. december 2009

Miljøcenter Århus har foretaget en rutinemæssig revurdering af FF Skagens miljøgodkendelser. Virksomheden er beliggende Havnevagtvej 12, 9990 Skagen.

Ved revurderingen er den miljøtekniske beskrivelse blevet opdateret og vilkårene for miljøgodkendelsen revideret, så de er tidssvarende.

- Revurdering FF Skagen

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Statens Miljøcenter er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelser om at få tilsendt afgørelsen besvares på:
Tlf. nr. 72 54 82 12
eller e-mail

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller e-mail
Klagen skal være modtaget senest den 2. december 2009 kl. 16.

Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis ovenstående afgørelser ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.