Daka Amba, Løsning - Revurdering af miljøgodkendelser

11-11-2009

Miljøcenter Århus har foretaget en rutinemæssig revurdering af miljøgodkendelser for Daka Amba, Dakavej 10, 8723 Løsning.
Klagefristen udløber: 9. december 2009

Miljøcenter Århus har foretaget en rutinemæssig revurdering af Daka Amba, Løsnings miljøgodkendelser. Virksomheden er beliggende Dakavej 10, 8723 Løsning.

Ved revurderingen er den miljøtekniske beskrivelse blevet opdateret og vilkår for miljøgodkendelsen er revideret, så de er tidssvarende.

- Revurdering

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenteret er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelser om at få tilsendt afgørelsen besvares på:
Tlf. nr. 72 54 82 12
eller e-mail

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller e-mail
Klagen skal være modtaget senest den 9. december 2009 kl. 16.

Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.