Arla Foods amba, Arinco - Afgørelse om ikke godkendelsespligt

04-11-2009

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, har truffet afgørelse om, at Arla Foods amba, Arinco kan foretage udskiftning af inddampertrin på Spray 3, uden der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.
Klagefristen udløber: 2. december 2009

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, har truffet afgørelse om, at Arla Foods amba, Arinco kan foretage udskiftning af inddampertrin på Spray 3, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

- Afgørelse

Afgørelsen kan ses på www.blst.dk eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret.

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen rettes til:
Tlf. 72 54 82 89
eller e-mail:

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Alle 1
8270 Højbjerg
eller e-mail:
Klagen skal være modtaget senest den 2. december kl. 16.00.

Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen .