I/S Amagerforbrænding. Miljøgodkendelse til forsøgsanlæg

03-11-2009

Miljøcenter Roskilde har givet I/S Amagerforbrænding miljøgodkendelse til etablering af forsøgsanlæg til enzymatisk nedbrydning af indsamlet dagrenovation.
Klagefrist: 1. december 2009, kl. 16.00

Miljøcenter Roskilde har givet I/S Amagerforbrænding miljøgodkendelse til etablering af større forsøgsanlæg til enzymatisk nedbrydning af indsamlet dagrenovation. Det nedbrudte affald vil efterfølgende blive afbrændt i de almindelige affaldsforbrændingsovne. Forsøget er planlagt til at vare godt et år.

Afgørelsen

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få den tilsendt besvares på 7254 8130 eller .

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Roskilde er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller . Klagen skal være modtaget senest den 1. december 2009 inden kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt in-den 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen