Havnesedimentdepoter Vester Hassing og Rærup - Afgørelse om overgangsplan og revurdering af miljøgodkendelser

24-11-2009

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, har meddelt afgørelse om overgangsplan og nedlukning af havnesedimentdepoterne beliggende Fjordengene, Rærup, Vodskov og Skivervej, V. Hassing, Gandrup.
Klagefristen udløber: 22. december 2009

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, har meddelt afgørelse om overgangsplan og nedlukning af havnesedimentdepoterne beliggende Fjordengene, Rærup, 9310 Vodskov og Skivervej, Vester Hassing, 9362 Gandrup.

Afgørelserne omfatter dels vilkår for nedlukning af deponeringsanlæggene dels revurdering af vilkår for aktiviteter på anlæggene, frem til nedlukningen. Virksomheden Ålborg Havn, der ejer og driver anlæggene, skal herunder fremsende miljøkonsekvensvurderinger, der efterlever reglerne i deponeringsbekendtgørelsen. Miljøcentret har sammenskrevet og revideret vilkårene, så de er mere tidssvarende.

- Afgørelse vedr. Vester Hassing
- Bilag A til afgørelse vedr. Vester Hassing

- Afgørelse vedr. Rærup
- Bilag A, del 1, til afgørelse vedr. Rærup
- Bilag A, del 2, til afgørelse vedr. Rærup

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenteret er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Afgørelsen kan også fås ved henvendelse til Miljøcenter Århus.

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på:
Tlf. 72 54 05 00
eller e-mail:

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal være hos:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng allé 1
8270 Højbjerg
eller e-mail: senest den 22. december 2009 kl. 16.00.

Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.