Haldor Topsøe, Frederikssund; Kommuneplantillæg med VVM og miljøgodkendelse vedr. lagerbygning til katalysatorer.

24-03-2009

Miljøcenter Roskilde har udstedt tillæg til kommuneplanen i Frederikssund Kommune for etablering af katalysatorlager i eksisterende lagerbygning på Centervej 11 i Frederikssund.
Klagefrist 21. april 2009

Miljøcenter Roskilde har udstedt tillæg til kommuneplanen i
Frederikssund Kommune for etablering af katalysatorlager i
eksisterende lagerbygning på Centervej 11 i Frederikssund.

Kommuneplantillægget betyder, at Haldor Topsøe kan oplagre
katalysatorfærdigvarer i den 11.500 m2 store lagerbygning.
Lageret er omfattet af risikobekendtgørelsen, da der vil blive
oplageret varer, der indeholder tungmetaller, der er til fare for
vandmiljøet.

Risikodelen medfører, at lageret forudenmiljøgodkendelsen kræver
en Vurdering af Virkning på Miljøet (VVM). Ifølge VVM-bekendtgørelsen
samt Lov om Miljøbeskyttelse er det i dette tilfælde Miljøcenter
Roskilde, der står for kommuneplantillæg med VVM og
Miljøgodkendelse af oplaget.

Da der meddeles en miljøgodkendelse og ikke meddeles særlige
planvilkår erstattes VVM-tilladelsen fuldstændigt af miljøgodkendelsen.

Miljøgodkendelse
I forlængelse af udstedelsen af kommuneplantillægget med
tilhørende VVM-redegørelse har Miljøcenter Roskilde meddelt
Haldor Topsøe A/S miljøgodkendelse til lagerbygning til katalysatorer
på Centervej 11 i Frederikssund. Miljøgodkendelsen
meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven.

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt
afgørelsen besvares på 7254 8049 eller

Miljøgodkendelse

Kommuneplantillæg med tilhørende VVM

Godkendelse har været annonceret i Frederikssund Avis den
21. marts 2009
Klagevejledning for Kommuneplantillæg med VVM
Kommuneplantillægget med tilhørende VVM-redegørelse kan
påklages til Naturklagenævnet af enhver med retlig interesse i
sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og
organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur
og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser
inden for arealanvendelsen, jf. planlovens §§ 58 og 59.
Kommuneplantillægget og tilhørende redegørelse kan kun
påklages for så vidt angår retlige spørgsmål.

Klagefristen er 4 uger, svarende til at klager skal være
Naturklagenævnet i hænde senest den 21. april 2009. Klager
skal sendes direkte til Naturklagenævnet, Rentemestervej 8,
2400 København NV eller som e-post til . Det er
en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage,
at der indbetales et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter
modtagelse af klagen sende en opkrævning til klageren på
gebyret. Naturklagenævnet vil ikke begynde behandlingen af
klagen før, gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis
klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning om
klageregler og gebyrordning kan findes på Naturklagenævnets
hjemmeside www.nkn.dk

Klagevejledning for Miljøgodkendelsen
Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 -
100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig
interesse i sagen. En eventuel klage skal være hos Miljøministeriet,
Miljøcenter Plan og Virksomhedsområdet, Ny Østergade 7,
4000 Roskilde, senest den 21.april 2009 kl 16.00 .

Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.
Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være
anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.
Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Miljøcentrets afgørelser kan indbringes for domstolene inden
6 måneder fra datoen for offentliggørelsen.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af
virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Roskilde er i
besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens
akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af
offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i
miljøoplysninger.

Miljøcenter Roskilde
Ny Østergade 7
tlf.: 7254 6500
e-post: